تفریح و سرگرمی، فال طالع بینی و تعبیر خواب

تعبیر خواب کشتن و قتل،تعبیر کشتن در خواب

تعبیر خواب کشتن و قتل،تعبیر کشتن در خواب

تعبیر خواب کشتن و قتل کسی در خواب ،تعبیر کشتن در خواب

تعبیر خواب کشتن و قتل،تعبیر کشتن در خواب

محمد بن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از تن ببرید، دلیل که منفعتی بدان کس رساند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

جابر مغربی گوید :

اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر دید ستوری(چهارپا) یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت، دلیلکه برخصم (دشمن)غالب شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

کشتن

کشتن کسی : خود را عصبانی نکنید

کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید فردی ، دیگری را می کشد ، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

۲ـ اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید .

۳ـ اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند ، نشانه آن است که دشمنانِ پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می کنند .

۴ـ اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می کشید ، علامت آن است که به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.