دانلود، دانلود نرم افزار و اموزش کامپیوتر

دانلود قالب بلگفا حرفه ای با تمام امکانات رایگان

دانلود قالب بلگفا حرفه ای با تمام امکانات رایگان

مجموعه: دانلود نرم افزار و کامپیوتر

قالب زیبای بلگفا برای سایت های تفریحی و غیره

سلام امروز برای شما کد قالب را میگزرام که در سایت های دیگر به صورت فروش گزاشته شده است و ان را به قیمت های زیاد میفروشند این قالب بسیار حرفی ای بوده و دارای امکانات زیادی است از جمله لخرین مطالب مطالب تصادفی نشان دادن لینکها در بالای قالب محل قرار گیری لوگو و چندین و چند امکانات دیگر که خودتان بعد نصب و راه اندازی متوجه میشوید کد ها را کپی کرده و در قسمت قالب وبلاگتان پست کنید و بعد ذخیره نمایید

منتظر نظرات شما هستیم موفق باشید

اینم یک عکس از دمو قالب

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ روی ان کلیک کنید.

دانلود قالب بلگفا

کد قالب حرفه ای برای بلگفا:

<!DOCTYPE
html>
<html lang="en" class="no-js">
  <head>
    <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> -
<-BlogDescription->">
    <META NAME="keywords"
CONTENT="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog,
Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
    <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
    <title><-BlogAndPostTitle-></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet"
href="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/style.css" media="all">
    <link href='http://awebfont.ir/css?id=1116' rel='stylesheet'
type='text/css'>
    <link
href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
 
    <script
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/js/modernizr.custom.js"></script>
 
    <style>
    body,html {
     overflow-x: hidden !important;
    }
    </style>
  </head>
  <body class="kopa-home">
    <header id="kopa-header" class="header-1">
      <div class="kopa-header-top">
        <div class="container" >
          <span class="kopa-time pull-left font-heading"
dir="rtl"> مدیر سایت: <-BlogAuthor-></span>
          <ul class="third-menu list-unstyled pull-right
font-heading">
            <li><a
href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما </a></li>
            <li><a href="<-BlogUrl->">خانه
 </a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="kopa-header-middle">
        <div class="container">
          <div id="kopa-logo" class="pull-left">
            <a href="<-BlogUrl->"
class="img-responsive">
              <img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/logo.png"
alt="">
              <img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/logo.png"
class="logo-mobile" alt="">
            </a>
          </div>
          <div class="banner pull-right">
            <a href="#" class="img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/ads/ads.jpg"
alt=""></a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="kopa-header-bottom">
        <div class="wrap-main-menu">
          <div class="container">
            <ul class="sf-menu main-menu
font-heading">
              <li class="current-menu-item"><a
href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a></li>
              <li><a
href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر</a></li>
              <li><a
href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a></li>
              <li><a
href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو سایت</a></li>
            </ul>
            <i class="mobile-menu-icon icon
icon-align-justify"></i>
            <ul class="mobile-menu main-menu
font-heading">
              <li class="current-menu-item"><a
href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a></li>
              <li><a
href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر</a></li>
              <li><a
href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a></li>
              <li><a
href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو سایت</a></li>
            </ul>
            <div class="widget widget_search">
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="wrap-second-menu">
          <div class="container">
            <ul class="second-menu list-unstyled">
              <li><a
href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-> </a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </header>
    <section class="widget-area-1">
      <div class="widget
kopa-full-width-sync-carousel-widget">
        <div class="widget-content">
          <div class="owl-carousel sync1">
            <div class="item">
              <a href="#" class="post-thumb
img-responsive">
                <img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/slider1.jpg"
alt="">
              </a>
              <div class="post-caption" dir="rtl"
style="padding-right: 20px; ">
                <h2 class="post-title">
                  <a
href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a>
                </h2>
                <p><-BlogDescription-> 
</p>
              </div>
            </div>
            <div class="item">
              <a href="#" class="post-thumb
img-responsive">
                <img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/slider2.jpg"
alt="">
              </a>
              <div class="post-caption" dir="rtl"
style="padding-right: 20px; ">
                <h2 class="post-title">
                  <a
href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a>
                </h2>
                <p><-BlogDescription-> 
</p>
              </div>
            </div>
            <div class="item">
              <a href="#" class="post-thumb
img-responsive">
                <img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/slider3.jpg"
alt="">
              </a>
              <div class="post-caption" dir="rtl"
style="padding-right: 20px; ">
                <h2 class="post-title">
                  <a
href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a>
                </h2>
                <p><-BlogDescription-> 
</p>
              </div>
            </div>
            <div class="item">
              <a href="#" class="post-thumb
img-responsive">
                <img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/slider4.jpg"
alt="">
              </a>
              <div class="post-caption" dir="rtl"
style="padding-right: 20px; ">
                <h2 class="post-title">
                  <a
href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a>
                </h2>
                <p><-BlogDescription->
</p>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="owl-carousel sync2">
            <div class="item img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/thumb1.jpg"
alt=""></div>
            <div class="item img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/thumb2.jpg"
alt=""></div>
            <div class="item img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/thumb3.jpg"
alt=""></div>
            <div class="item img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/thumb4.jpg"
alt=""></div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="widget kopa-social-widget">
        <ul class="list-unstyled">
          <li><a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=<-BlogUrl->" class="icon
icon-facebook"></a></li>
          <li><a
href="http://twitter.com/home?status=<-BlogUrl->" class="icon
icon-twitter"></a></li>
          <li><a
href="http://plus.google.com/share?url=<-BlogUrl->" class="icon
icon-google-plus"></a></li>
          <li><a href="<-BlogXmlLink->"
class="icon icon-rss"></a></li>
          <li><a href="mailto:<-BlogEmail->"
title="تماس با مدیر سایت" class="icon
icon-envelope"></a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="widget kopa-weather-widget">
        <div class="awesome-weather-wrap">
 
          <span
class="awesome-weather-current-temp"> <big> </big></span>
 
          <span class="awesome-weather-header">خوش آمدید
</span>
        </div>
      </div>
      <div class="widget widget_search" dir="rtl">
      <form target="_new" method="get"
action="http://www.google.com/search" id="search-form" >
          <input type="text" style="padding-right: 40px;
font-style: normal; font-size: 12px;" name="q" type="text" onBlur="if
(this.value == '')
      this.value = this.defaultValue;" onFocus="if (this.value ==
this.defaultValue)
      this.value = '';" value="جستجو" class="form-control">
          <button value="<-BlogUrl->"
name="sitesearch" type="submit" class="icon
icon-search"></button>
      </form>
      </div>
    </section>
    <section id="main-content">
      <div class="container">
        <section class="widget-area-2">
          <div class="widget
widget-small-thumb-carousel-widget">
            <div class="widget-header">
              <h3 class="widget-title">تصاویر منتخب
۱<span class="prev icon
icon-double-angle-left"></span><span class="next icon
icon-double-angle-right"></span></h3>
            </div>
            <div class="widget-content">
              <div class="owl-carousel">
                <div class="item">
                  <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery1-s1.jpg"
alt=""></a>
                  <span class="kopa-post-type icon
icon-picture"></span>
                </div>
                <div class="item">
                  <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery1-s2.jpg"
alt=""></a>
                  <span class="kopa-post-type icon
icon-picture"></span>
                </div>
                <div class="item">
                  <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery1-s3.jpg"
alt=""></a>
                  <span class="kopa-post-type icon
icon-picture"></span>
                </div>
                <div class="item">
                  <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery1-s4.jpg"
alt=""></a>
                  <span class="kopa-post-type icon
icon-picture"></span>
                </div>
                <div class="item">
                  <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery1-s5.jpg"
alt=""></a>
                  <span class="kopa-post-type icon
icon-picture"></span>
                </div>
                <div class="item">
                  <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery1-s6.jpg"
alt=""></a>
                  <span class="kopa-post-type icon
icon-picture"></span>
                </div>
                <div class="item">
                  <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery1-s7.jpg"
alt=""></a>
                  <span class="kopa-post-type icon
icon-picture"></span>
                </div>
                <div class="item">
                  <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery1-s8.jpg"
alt=""></a>
                  <span class="kopa-post-type icon
icon-picture"></span>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </section>
        <div class="clearfix">
          <section id="main-col" class="pull-left">
            <section class="widget-area-3">
              <div class="widget kopa-ads-widget">
                <div class="widget-content">
                  <a href="#"
class="img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/ads/ads.jpg"
alt=""></a>
                </div>
              </div>
            </section>
            <div class="clearfix">
              <section class="widget-area-12
pull-left">
<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
  {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
 {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
 }
      } catch( e) {
      }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
  if ( intCount==1) strResult="یک نظر";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
 
 strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid +
"&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" class='comment'
onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl +
"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no
,width=500px,height=500px')\" ><span>" + strResult + "
</span></a>" ;
 
 document.write ( strResult ) ;
}
 
function OpenLD()
{
 
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no
,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>
           <BLOGFA>
 
             <article class="kopa-single-post">
              <div class="clearfix"></div>
              <div class="article-content"
dir="rtl">
                <header class="entry-header">
                  <h1 class="entry-title"><a
href="<-PostLink->"> <-PostTitle-></a></h1>
                  <div class="clearfix">
                    <div class="post-meta">
                      <span
class="post-date"><-PostDate->
ساعت <-PostTime-></span>
                      <span
class="post-user">نویسنده: <a
href="<-PostAuthorLink->"><-PostAuthor-></a></span>
 
                    </div>
                    <div class="link-social">
                      <a
href="http://twitter.com/home?status=<-BlogUrl-><-PostLink->"><i
class="icon icon-twitter"></i></a>
                      <a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=<-BlogUrl-><-PostLink->"><i
class="icon icon-facebook"></i></a>
                      <a
href="http://plus.google.com/share?url=<-BlogUrl-><-PostLink->"><i
class="icon icon-google-plus"></i></a>
                    </div>
                  </div>
                </header>
                <div class="entry-content">
                  <-PostContent->
                </div>
                <footer class="entry-footer
clearfix">
                <style>
                 .page-links a { margin-top: 5px;  }
 
                </style>
                  <div class="page-links">
                    <a class="more mlink"
href="<-PostLink->">
                     <span>لینک
مستقیم</span>
                    </a>
                    <BlogExtendedPost>
                    <style> .mlink { display:
none !important; } </style>
                    <a class="more"
href="<-PostLink->">
                     <span>ادامه
مطلب</span>
                    </a>
                    </BlogExtendedPost>
                    <BlogComment>
                    <script
type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
                    </BlogComment>
                    <BlogPostCategoriesBlock>
                    <BlogPostCategories 
separator="" >
                    <a
href="<-CategoryLink->" title="همه مطالب با موضوع
<-CategoryName->" class="cat">
                     
<span><-CategoryName-></span>
                    </a>
                    </BlogPostCategories>
                    </BlogPostCategoriesBlock>
                    <BlogPostTagsBlock>
                    <BlogPostTags
separator="">
                    <a href="<-TagLink->"
title="همه مطالب با برچسب <-TagName->">
                     
<span><-TagName-></span>
                    </a>
                    </BlogPostTags>
                    </BlogPostTagsBlock>
                  </div>
                </footer>
              </div>
            </article>
            </BLOGFA>
 
                <BlogNextAndPreviousBlock>
                <div id="comments"
class="comment-area" style=" margin-top: 40px;">
                 <div class="pagination">
                   <BlogNextPageBlock>
                   <a class="page-numbers"
href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی‌تر</a>
                   </BlogNextPageBlock>
                   <BlogPreviousPageBlock>
                   <a class="page-numbers"
href="<-BlogPreviousPageLink->">مطالب جدیدتر</a>
                   </BlogPreviousPageBlock>
                 </div>
                </div>
                </BlogNextAndPreviousBlock>
              </section>
              <section class="widget-area-13
pull-right">
                <BlogProfile>
                <div class="widget
kopa-big-thumb-widget" dir="rtl">
                  <header class="widget-header">
                    <h3
class="widget-title">درباره سایت</h3>
                  </header>
                  <div class="widget-content">
                    <ul class="list-unstyled"
style="padding-right: 0px;">
                      <li class="item">
                        <BlogPhoto>
                        <div
class="post-thumb">
                          <a
href="<-BlogUrl->" class="img-responsive"><img
src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogTitle->"></a>
                          <span
class="kopa-post-type icon icon-picture"></span>
                        </div>
                        </BlogPhoto>
                        <div
class="post-caption" dir="rtl">
                          
<p><-BlogAbout-></p>
                        </div>
                      </li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>
                </BlogProfile>
             <BlogPreviousItemsBlock>
             <div class="widget kopa-posts-widget
first-big3" dir="rtl">
              <header class="widget-header">
                <h3 class="widget-title">آخرین
عناوین</h3>
              </header>
              <div class="widget-content">
                <ul class="list-unstyled"
style="padding-right: 0px;">
                  <BlogPreviousItems items="10">
                  <li class="item">
                    <div class="post-caption">
                      <span
class="post-meta">
                        <span
class="post-date"><span style="font-family: tahoma; font-size:
۱۰px; "><-PostDate-> </span></span>
                      </span>
                      <h4
class="post-title"><a
href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></h4>
                    </div>
                  </li>
                  </BlogPreviousItems>
                  <li class="item">
                    <div class="post-caption">
                      <h4
class="post-title"><a href="<-BlogArchiveLink->">لیست
کامل مطالب سایت</a></h4>
                    </div>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
            </BlogPreviousItemsBlock>
            <BlogLinkDumpBlock>
            <div class="widget kopa-posts-widget
first-big2" dir="rtl">
              <header class="widget-header">
                <h3 class="widget-title">پیوندهای
روزانه</h3>
              </header>
              <div class="widget-content">
                <ul class="list-unstyled"
style="padding-right: 0px;">
                  <BlogLinkDump>
                  <li class="item">
                    <div class="post-caption">
                      <h4
class="post-title"><a href="<-LinkUrl->" target="_blank"
title="<-LinkDescription->"
><-LinkTitle-></a></h4>
                    </div>
                  </li>
                  </BlogLinkDump>
                  <li class="item">
                    <div class="post-caption">
                      <h4
class="post-title"><a href="javascript:void(0)" onclick
="OpenLD();">لیست کامل پیوندهای روزانه</a></h4>
                    </div>
                  </li>
                 </ul>
              </div>
            </div>
            </BlogLinkDumpBlock>
 
              </section>
            </div>
            <section class="widget-area-14">
              <div class="widget
kopa-two-col-sync-carousel-2-widget">
                <div class="widget-header">
                  <h3
class="widget-title">تصاویر منتخب ۲</h3>
                </div>
                <div class="widget-content
clearfix">
                  <div class="owl-carousel
sync5">
                    <div class="item">
                      <div
class="post-thumb"><a href="#" class="img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery2-b2.jpg"
alt=""></a></div>
                    </div>
                    <div class="item">
                      <div
class="post-thumb"><a href="#" class="img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery2-b1.jpg"
alt=""></a></div>
                    </div>
                    <div class="item">
                      <div
class="post-thumb"><a href="#" class="img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery2-b3.jpg"
alt=""></a></div>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="owl-carousel
sync6">
                    <div class="item"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery2-s2.jpg"
alt=""></div>
                    <div class="item"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery2-s1.jpg"
alt=""></div>
                    <div class="item"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/gallery2-s3.jpg"
alt=""></div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              </section>
          </section>
          <section id="sidebar" class="widget-area-4
pull-left">
            <div class="widget kopa-media-widget2">
              <div class="widget-content" dir="rtl">
                <div class="item item1">
                  <h4
class="post-title"><span><i class="icon
icon-home"></i></span><a
href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a></h4>
                </div>
                <div class="item item2">
                  <h4
class="post-title"><span><i class="icon
icon-rss"></i></span><a
href="<-BlogXmlLink->">خروجی rss</a></h4>
                </div>
                <div class="item item3">
                  <h4
class="post-title"><span><i class="icon
icon-envelope"></i></span><a
href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a></h4>
                </div>
              </div>
            </div>
            <BlogAuthorsBlock>
            <div class="widget kopa-posts-widget
first-big2" dir="rtl">
              <header class="widget-header">
                <h3
class="widget-title">نویسندگان</h3>
              </header>
              <div class="widget-content">
                <ul class="list-unstyled"
style="padding-right: 0px;">
                  <BlogAuthors>
                  <li class="item">
                    <div class="post-caption">
                      <h4
class="post-title"><a href="<-AuthorLink->" title="همه نوشته
های <-AuthorName->"><-AuthorName-></a></h4>
                    </div>
                  </li>
                  </BlogAuthors>
                </ul>
              </div>
            </div>
            </BlogAuthorsBlock>
            <div class="widget kopa-ads-widget">
              <div class="widget-content">
                <a href="#"
class="img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/ads/ads2.jpg"
alt=""></a>
              </div>
            </div>
            <BlogCategoriesBlock>
            <div class="widget kopa-media-widget"
dir="rtl">
              <header class="widget-header">
                <h3 class="widget-title">دسته بندی
موضوعی</h3>
              </header>
              <div class="widget-content" dir="rtl">
                <BlogCategories>
                <div class="item item12">
                  <h4
class="post-title"><span><i class="icon
icon-book"></i></span><a href="<-CategoryLink->"
title="همه مطالب با موضوع
<-CategoryName->"><-CategoryName-></a></h4>
                </div>
                </BlogCategories>
              </div>
            </div>
            </BlogCategoriesBlock>
 
            <div class="widget kopa-social-widget" >
              <header class="widget-header"
dir="rtl">
                <h3 class="widget-title">شبکه های
اجتماعی</h3>
              </header>
              <span dir="rtl" class="t-des">ما را در
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید</span>
              <div class="widget-content">
                <ul class="list-unstyled">
                  <li><a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=<-BlogUrl->" class="icon
icon-facebook"></a></li>
                  <li><a
href="http://twitter.com/home?status=<-BlogUrl->" class="icon
icon-twitter"></a></li>
                  <li><a
href="http://plus.google.com/share?url=<-BlogUrl->" class="icon
icon-google-plus"></a></li>
                  <li><a
href="<-BlogXmlLink->" class="icon
icon-rss"></a></li>
                  <li><a href="#" class="icon
icon-tumblr"></a></li>
                </ul>
              </div>
            </div>
            <div class="widget kopa-media-widget"
dir="rtl">
              <header class="widget-header">
                <h3
class="widget-title">آرشیو</h3>
              </header>
              <div class="widget-content" dir="rtl">
                <BlogArchive>
                <div class="item item12">
                  <h4
class="post-title"><span><i class="icon
icon-calendar"></i></span><a
href="<-ArchiveLink->" title="همه نوشته های
<-ArchiveTitle->"><-ArchiveTitle-></a></h4>
                </div>
                </BlogArchive>
                <div class="item item22">
                  <h4
class="post-title"><span><i class="icon
icon-calendar"></i></span><a
href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو کل</a></h4>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="widget
kopa-small-thumb-lightbox-carousel">
              <header class="widget-header"
dir="rtl">
                <h3 class="widget-title">لینک های
تصویری</h3>
              </header>
              <div class="widget-content">
                <ul class="list-unstyled">
                  <li>
                    <h2 class="post-cat"><a
href="#">سری اول</a></h2>
                    <div
class="wrap-carousel">
                      <div
class="owl-carousel">
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                      </div>
                    </div>
                  </li>
                  <li>
                    <h2 class="post-cat"><a
href="#">سری دوم</a></h2>
                    <div
class="wrap-carousel">
                      <div
class="owl-carousel">
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                        <div
class="item"><a href="#" target="_blank" ><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/5.jpg"
alt=""></a></div>
                      </div>
                    </div>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
            <BlogLinksBlock>
            <div class="widget kopa-posts-widget
first-big2" dir="rtl">
              <header class="widget-header">
                <h3
class="widget-title">پیوندها</h3>
              </header>
              <div class="widget-content">
                <ul class="list-unstyled"
style="padding-right: 0px;">
                  <BlogLinks>
                  <li class="item">
                    <div class="post-caption">
                      <h4
class="post-title"><a href="<-LinkUrl->"
target="_blank"><-LinkTitle-></a></h4>
                    </div>
                  </li>
                  </BlogLinks>
                </ul>
              </div>
            </div>
            </BlogLinksBlock>
 
                <div class="widget widget_text"
dir="rtl">
                  <header class="widget-header">
                    <h3
class="widget-title">امکانات سایت</h3>
                  </header>
                  <div class="widget-content">
                    
<center><-BlogCustomHtml-></center>
                  </div>
                </div>
          </section>
        </div>
        <section class="widget-area-5">
          <div class="widget kopa-shop-widget">
            <header class="widget-header">
              <span class="icon icon-double-angle-left
prev"></span>
              <h3 class="widget-title">تصاویر منتخب
۳</h3>
              <span class="icon icon-double-angle-right
next"></span>
            </header>
            <div class="widget-content">
              <div class="wrap-carousel">
                <div class="owl-carousel">
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic1.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
                  </div>
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic2.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
                  </div>
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic3.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
                  </div>
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic4.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
                  </div>
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic5.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
                  </div>
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic6.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
 
                  </div>
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic1.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
                  </div>
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic2.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
                  </div>
                  <div class="item">
                    <a href="#" class="post-thumb
img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/posts/footer-pic3.jpg"
alt=""></a>
                    <span
class="kopa-price"></span>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </section>
      </div>
    </section>
    <section id="bottom-sidebar" class="container">
      <section class="top-bottom-sidebar widget-area-6">
        <div class="widget kopa-social-widget">
          <ul class="list-unstyled">
            <li><a
href="http://www.facebook.com/share.php?u=<-BlogUrl->" class="icon
icon-facebook"></a></li>
            <li><a
href="http://twitter.com/home?status=<-BlogUrl->" class="icon
icon-twitter"></a></li>
            <li><a
href="http://plus.google.com/share?url=<-BlogUrl->" class="icon
icon-google-plus"></a></li>
            <li><a href="<-BlogXmlLink->"
class="icon icon-rss"></a></li>
            <li><a
href="mailto:<-BlogEmail->" class="icon
icon-envelope"></a></li>
            <li><a href="#" class="icon
icon-dribbble"></a></li>
            <li><a href="#" class="icon
icon-pinterest"></a></li>
 
          </ul>
        </div>
      </section>
      <div class="middle-bottom-sidebar">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3
col-xs-12">
            <section class="widget-area-7">
              <div class="widget kopa-ads-widget">
                <div class="widget-content">
                  <a href="<-BlogUrl->"
class="img-responsive"><img
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/placeholders/logo-2.png"
alt=""></a>
                </div>
              </div>
 
              <div class="widget widget_text">
                <div class="textwidget" dir="rtl">
                  <p><span style="font-size:
۱۷px;"><-BlogTitle-></span></p>
                  
<p><-BlogDescription-></p>
                </div>
              </div>
            </section>
          </div>
          <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3
col-xs-12">
            <section class="widget-area-8">
<style>
.page-tags a {
padding: 4px 9px 0px 9px;
display: inline-block;
float: right;
border: 1px solid #555;
line-height: 24px;
margin-left: 3px;
margin-bottom: 6px;
}
.page-tags a:hover { border: 1px solid #ff6430;}
</style>          <div class="widget autolink"
id="newsletters2" dir="rtl">
                <h3 class="widget-title">برچسب
ها</h3>
                <div class="widget-content
page-tags">
                    <BlogTagsBlock>
                    <BlogTags>
                    <a href="<-TagLink->"
title="همه مطالب با برچسب <-TagName->">
                    
<span><-TagName-></span>
                    </a>
                    </BlogTags>
                    </BlogTagsBlock>
                </div>
              </div>
            </section>
          </div>
          <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3
col-xs-12">
            <section class="widget-area-10">
 
              <div class="widget widget_categories"
dir="rtl">
                <h3 class="widget-title">لینک های
مفید</h3>
                <ul style=" padding-right: 0px;">
                  <li class="10"><a
href="http://www.blogfa.com">بلاگفا</a></li>
                  <li class="4"><a
href="#">لینک ۱</a></li>
                  <li class="4"><a
href="#">لینک ۲</a></li>
                  <li class="5"><a
href="#">لینک ۳</a></li>
                </ul>
              </div>
            </section>
          </div>
          <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3
col-xs-12">
            <section class="widget-area-11">
              <div class="widget
kopa-contact-info-widget" dir="rtl">
                 <header class="widget-header">
                  <h3
class="widget-title">اطلاعات سایت</h3>
                </header>
                <div class="widget-content"
dir="rtl">
                  <ul class="list-unstyled" style="
padding-right: 0px;">
                    <li><i class="icon
icon-envelope"></i><span><span>پست الکترونیک:
</span> <a
href="mailto:<-BlogEmail->"><-BlogEmail-></a>
</span></li>
                    <li><i class="icon
icon-user"></i><span><span>مدیر سایت: </span>
<a href="<-BlogProfileLink->">
<-BlogAuthor-></a> </span></li>
                    <li><i class="icon
icon-calendar"></i><span><a
href="<-BlogProfileLink->">پروفایل
مدیر</a></span></li>
                    <li><i class="icon
icon-flag"></i><span><span>قدرت گرفته از
</span> <a href="http://www.blogfa.com"
target="_blank">بلاگفا</a></span></li>
                  </ul>
                </div>
              </div>
            </section>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="bottom-bottom-sidebar">
        <ul class="four-menu list-unstyled font-heading">
              <li><a
href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a></li>
              <li><a
href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر</a></li>
              <li><a
href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو سایت</a></li>
              <li class="current-menu-item"><a
href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a></li>
        </ul>
      </div>
    </section>
    <footer id="kopa-footer" class="container">
      <div id="copy-right" dir="rtl">
        <span>کلیه حقوق سایت محفوظ است. بازنویسی قالب
<a href="/" target="_blank">ـنقاشـ</a></span>
      <div>
      </div>
<span> بازنویسی قالب
<a rel="home" title="چت روم" href="http://www.khaterehchat.ir/" rel="nofollow" >چت روم</a></span>
      </div>
    </footer>
    <i class="icon icon-arrow-up back-to-top"></i>
    <script
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/js/jquery.js"></script>
 
    <script
src="http://takabtheme.ir/skins/res2/skin14/js/custom.js"></script>
 
<style>
 
.table
> thead > tr > th, table > thead > tr > th, .table
> thead > tr > td, table > thead > tr > td, .table 
> tbody > tr > th, table > tbody > tr > th, .table 
> tbody > tr > td, table > tbody > tr > td, .table 
> tfoot > tr > th, table > tfoot > tr > th, .table 
> tfoot > tr > td, table > tfoot > tr > td {
padding: 1px !important; border-top: 0px solid #dddddd !important; }
.kopa-contact-info-widget i { margin-right: 0px; margin-left: 10px;}
.kopa-post-type {display: inline-block;width: 34px;height: 34px;
line-height: 34px;text-align: center;}
.post-meta > span:first-child {padding-right: 0; padding-left: 10px;}
.mobile-menu-icon { display: none;}
@media screen and (max-width: 1023px) {
.mobile-menu-icon { display: inline-block;}
}
.back-to-top {width: 50px;height: 50px; line-height: 50px; }
</style>
 
  </body><!-- 1393/12/4 935712412211493 -->
</html>
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.