اس ام اس، اس ام اس خنده دار

متن های شاخ و تکست سنگین رپ و عاشقانه

متن های شاخ و تکست سنگین رپ و عاشقانه

لطفا افراد زیر ۱۶ سال نخوانند این پست ها رو یخورده زیادی عامیانست ولی اگه توجه کنی همش یجور نصیحت در قالب تکست رپ قوی

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/05/x5rlq980yvvh.jpg

.

.

.

✘از مـــــا چیــــــزے نمیــــــدونـــــے پــــــرتــــــے داش✘

 ✘چــــــارتا شنیـــــدے و چـــــــارتام ڪــــردے لاش✘

 ✘آمــــــار درســــــت مـــــارو هـــرڪــــے داشـــــــت✘

 ✘ “خــ ـ ـ ـ ـ ـایـہ ” ڪـــــرد و صـــــــورتش شـــــد رنـــــگ زردِ شـــــــاش✘

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘✘

هــــــــــہ ادعــــــــــــاشہ لـــــــــش بـــــــــــازهــــــــا فقــــــــــط لاش بـــــــــــــــازه،،،،★

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید

پست های جدید جدید امروز 

➲نٰٰہ ازتٰ مٰیخٰٰام بیٰٰاےٰ پٰیشَم 
➲نَہ دیگِہ بٰا دروغٰٰاتٰ سِیاھ میشَم 
➲مَن دیٰگْہ واسَم مُہِم نٰٰے اصَن 
➲بَعد مَن رفیٰقٰ صَمیمیٰات ڪِیامیشَن 
➲واسِٰہ مٰوندنِتـ نمیڪُنَم تَلاشٰٰے 
➲خُوشبِحٰال اونٰٰے ڪِہ الٰان بَراشٰٰے
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید

پست های جدید جدید امروز 

+_چِقَـــــد زوووووووووووودــــ 
-_چے؟ 
+_میگَمم…..چِقَــــد زووود رَفْتَــــم 
از یــــاد رُفَقْــــایے کِــھ میگُفتَـــن 
تـــا آخَرِشـــ هَسْتَــنُــ اَلــانــ شُدَنــ 
٭رفیق ٭نیمه ٭راه
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

م‍ــن مثــِل بعض‍ی ازدخ‍ـــے،پ‍ـسَرا 
نی‍ـستم ک‍ــه واس یِہ لایڪ بلاس‍ــم 
م‍ـن به بعضے ه‍ـــَوَلا جـوری میرین‍ـم ک‍ـه بـه ج‍ــا✔ ل‍‌‍ــایڪ✔ 
ب‍ــِـــلاڪ✘میـــش‍ـــَــم 
زب‍ـــون واس‍ـــــــه ↻ح‍ــــرف↻ زدن‍ـــه 
ن‍ــــــــه,,,,, لیسی‍ــــدن ↻
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

یِـکـے اِنْــفِـرآدــ‌ے شُــ‌ده زِنْـدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ بـآخْـت دآده پـآــــےْ سـآدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ هـَـرچــےْ هَـســتْ بآدلــشْ صـآدقِــہْ 
یِـکـےْ عـآشـقہْ عِـشْقــِشـ‌ـم عــآشقہْ
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

یـــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــبار گرفتڹ 
ټــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــحۄېلـټ 
✧هــًـًِـًـ……ـ✟ـه̲ـ……ــًـًِـًھ 
سـ؁ـریع نــــگو بیـــــا اینــــkosــم تقــــدیـــــمتـــــ 
هــــــhehــــــه!
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

هـَوا دارِهـ سٓـَرْدْ میشـه 
خودم کـ هیچـــــے…. 
وَلے اُمیــْـــدوارم 
شـُــما دَستــــاتون 
تو دَستاےاونے کـه 
دوستِـــش داریـــن 
گـَـــرم بِشـــــه ..
 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید ۹۴

پست های جدید جدید امروز

اَز کَسـے‌ نَـپـُرس خـوشبَختـے کٌجـآس[؟] 
تـو بــــآزے‌ کُـن عـَمـو 
نِـویسـَنـده‍ خـُــــــــــــــــــداس[!]
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

مـیدونّّـٕٕی بِِیـّّْنٕٕ ایــنٓٓهمه بٌٌـغّّـضٕــ و اهنََگـّّاْی عـََلْْیٕٕ بابــّّا 
کُُدوم شُُعـاْْرٕٕشـ رو قبوْْٕل دارم!!!!! 
⬇ 
▫▪◽◾بََچّّـهٕٕ فََقـّْیٕٕرو چـٕٕه بــّّْهٕ هََـوََسْْٕٕ عـٕٕشّّــقٕ
 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

✖حٰـآجٖـے شُــمٰآ غَــمِتــْــ اَزْ دوڕیــہ یــاڕتـہ ..!! 
 
✖مڹ خـُودَمـْ بِــہ خـُودمـْ مـیگــم مَــنـُو یـادِتِــہツ
 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

شُمــْـــا خــــــــــْوب. 
شُمــــْـا آسْ.. 
شُمـــْــا لــــْــــات 
شُمـْــــا پـُســـρόsτــــــْـت ڪِهْ مـیـزاری 
کلَــی لایـــــک مـیـخوره.. 
حَــْـــرفـے ْنـیـــــْسـت رِفـیـــ↯ــْـق… 
فَـقـَط ِیکَـم شَـبّـیـــــه پـُســْــتـات بـاش.
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

واســـــًـًـًـہ هـــــًـًـًر ڪـــــــــًـًـًے 
 
بـــــًاً ڪًلًاًسًــــــــــًـًـًےً وًاًسًــــــــــًـًـًـہ 
 
مًــــــــــًـًـًا هًمًــــــــــًـًـًـــــًـًـًوًنً 
 
لًاًشًــــــــــًـًـًے بًیً لًبًاًسًــــــــــًـًـًےً
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

گـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرمای عشقـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍش 
مثـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍل حـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرارت 
خـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍورشیـב بـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍوב 
همـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍـہ ازش استـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍفاـבـہ 
میکـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرבל
 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید ۹۴

پست های جدید جدید امروز

مـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـا عـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـاـבتمـۅنہ همیشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ نۅر بـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـالا 
 
بریـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـم➣ 
 
اگـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ چشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـاټ اذیـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـټ میشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ 
 
میتـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـۅنی 
 
از روبـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ رۅمـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـۅݩ گـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـܢܢ شـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـی☆✔
 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

 

☜لعنـٺ بـه اۅنـا ڪه احسـاسمـۅ ڪشتـن 
☜همـۅنـا ڪه هنـۅز حـرف میـزنـن پشتـــــم… 
 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

☜نبـۅدنـش ۅاسـم سختـــــہ 
☜امـا بـۅدنـش هـم دیـگ هیـچ حسـۍ بـِـم نمیـدہ 
میفهمـــــے ڪہ!! 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

☜تنـــــد میــــــره ۅقتـے همـہ چـے عـالیـہ 
☜آرۅمـــــ میـــرہ ۅقتـے جـا همـہ خـالیـــــہ 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

✘…خُوشـــــبختے یعنے 
زمانے که یکے پُشت سَِرت حَـــرف زَد، 
((رِفیقــــات)) هَمچیــن بزنـــــن تو دَهنــِش 
صِدا ســـــــَــــــــگ بِــده✌….✘ 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

یٌــ رٌوٌحٌ یٌــخٌ زٌدهٌٌـ کٌـنٌاٌرٌ تٌٌــختٌ زٌلٌ زٌدٌه ٌ بٌهٌ خٌـاٌٌطــرٌاٌتٌ دٌلٌ زٌدٌه 
✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘✘
نــــٰؔہ خوٌٰؔبـــؔؑیمـٖؔ نٰؔـــَہ بـــَٖؔدٔیٰؔـــمٗـ هَؔمٰٗدؔیــــــؔٗــگٰؔرُوٌٰ بـــٰؔلَؔدیٰؔـــمٗـ دٌٰنٰؔیــــٖٗــؔـا دٰٖاٰٗرِٖهِٗؔ مؔیْؔــــــٖؔـرٌوٌٰنِٗہِ رٌٰؔوٌٰ صــٰؔـــنٰؔدلــــٖؔے عٰؔقــــَؔبؔٗیــــــٖؔٗمْـ ⇄⇄ھـــــــheــــــ

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

تــ♥ــو 
شُــدی هّــمِـــه جــــونـِــه 
کسـی کــه دیگــه نمــیتــونـــه 
حــتـــی قّــدِ یــه نّــفّـــسّــم بــا کــســی بــه غــیرِ تـــ♥ـــو بمــونـــه♥
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

❤خۅشبـــــختۍ❤ 
↯اینہ_ڪہ↯
.❤با ٰتـــــۅ زندڴۍ ڪنم❤. 
هـــــر چی برڴــــردم عقب 
❤باز انتخابـــــــٺ میکنـم❤
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

 

نمیگیـره 
هیــچڪـسے 
تــو قلبـ❤ـم 
جــاتـــو 
ღمطمئــــن.بــــــــاشღ
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید ۹۴

پست های جدید جدید امروز

ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ عشقمْ ﮐِﻪ ﻫَﻤﯿﺸِﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷَﻢْ 
ﺳَﻼﻣﺘﯿﺎﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﺑﺎﯾَﺪ ﻧَﮕَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ 
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﻋــِـــﺸْــﻘَﻢْ ﮎِ ﻭﺍﺳَﺶْ ﺭَﮔَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

پست های جدید جدید امروز

نمیدانـــــم گُنـــــاهِ توستـــــ ، 
یـــــا 
عیبــِـــ چِشمهـــــایِ مَـــــن ؟! 
اینکـــــه … 
بَعـــــد از \” تــــــ♥ـــــــو \” 
تَمـــــامِ عالَـــــم از چَشمــَـــم اُفتاده اَنـــــد ..
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

ـ دۏسْتَمْ نَداره?! 
+ـــــ. ـ‌. ـ.ـ 
ـ خُبْ نَداشْتِه باشِه!مَنْ خودَمْ ےِ تَنِه قَدِ جُفتِمونْ دۏسش دارَمْ
 
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

مـــــَـــــــن 
کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم… 
چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاست 
قانونش هم اینه مالـــه من باشــه…ღ
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

وَقتےیِڪیُو دارَمـــــــ نیازے بِہ 
 
دُوُمیـــــــش نَدارَمــــ پَســـــــ 
نَزدیڪــمـــــ نَشو چــــوڹ 
دوســــش دارَمــــ
 

متن های شاخ و پست سنگین

 

✌دیـگــه✌♞ 
⇈⇈⇇ نِمیـخوام☜ 
هـیچ کـــسـی 
تو خَلـــــوتم پا بزاره 
مــِثــل تـــو 
عاشـــــــــــــقم کُــــنــه 
بَــــــــعــدش مَــــنـــــو 
☞جــــــــــا ✘بــــــــــذاره✘
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

یــِڪے دوتــا نـیس چــالـہ چــولــہ ها 
  وَلــے لــَطـمــہ نــِمـیـزَنــہ بـــہ حــالِ خــوبـــہ ما 
✠هــــــــــــه✠ 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

♜یِکــﯽ ﺭَﻓــــــــــــﺖ● 
♖ﯾِﮑــﯽ ﻧـِـﺼﻔـِــﺶ ﻣﻮﻧـــــﺪ● 
ﯾِﮑــﯿَــــﻢ ﻗِــــﯿــــﺪِ ﮐَﺴﯿـــــﻮ ﺯَد⇣⇪⇣ 
 
ﮐِــــﻪ ✴ﻋِﺸـﻘـِــ♥ــﺶ✴ ﺑـــــﻮﺩ!
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

[هِزآر تآ حَرفِـــ] [هَرْ نِگآمْــ] [(:] 
بیخیـــــالت نمیشم تا تـــــو رو ن…ـام
 

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 †◀میـــ ـخوای جُلــ ـــوم وایســ ــی وَلـ ــی پاهــــ ـات شُــــ ـلهـ ⚠ 
ِحرفـ ــاتو جُــلو روم بِـــ ــزَن اگـ ـِـه لاپـــــات پُـــ ـره▶†

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

✗❂↢بـَٰٓعٰضْــــــیٰاروٰ 
☜نْـَـبٰـاٰیـــٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٓدٰ 【نْـاٰزْشْــــــونْـوٰ】 کـِـــٰٓـٰٓـٰٓـٓٓٓشْـٰـیٰد 
☜بـٰٓایـٰـد ســٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓیـٰـفْــوٰنْ 
روٰ 【فْــٰازْشْــــٰٓـٰٓـٓٓٓوٰنْ】 کـِـــٰٓـــٰٓـٰٓـٓٓٓشْـٰـیٰد↣❂✗

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

✘✦↢اۅنـــاے ڪہ با ما حـال میـــڪُنن➫➬ 
⇲⇱ خـــیــلـــــے خـۅبـــــہ فــازشـــــۅن 
☜ اۅنایـــے ام ڪہ بــــَــد میــڱـَــن ☞ 
☜بـــــیخیال ➺ 
⇲⇱چیز خــــــــۅارشۅن ⇱ ↣✦✘

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

 

یِـه دُخـتَـرآیی هـَسـتَـن دُخـَتـرو نِمیـمُونَـن

لَفـظ لآتـی حـَرف زَدنِشـُون عِینِِ پِـسَـرآ

ایـنـآ فِـک میـکُنَـن خِـیــلـی بآمَـزَن

نـََه اینآرو بَآید جُـوری فالان کرد کِـه وَق وَق کُـنن

پَـلَـشتـآی عـَنِِِ پـِسـرنَمـآ [ |: ]

✘✘{•——» تــڪــســت خــاص «——•}✘

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.