تهران مال ماست

عکس متفرقه، گالری عکس

نمونه استشهاد محلی برای دادگاه استشهادیه

نمونه استشهاد محلی برای دادگاه استشهادیه

نمونه استشهاد محلی برای دادگاه - استشهادیه

نمونه استشهاد محلی برای دادگاه – استشهادیه :

۳ نمونه استشهاد محلی برای شما فراهم شده است .

بسمه تعالی

استشهاد محلی

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب فلانی فرزند فلان همسر آقای فلانی بوده و ساکن فلان جا می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند

با تشکر

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

.

.

.

.

                                                ((استشهاد محلی))

بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)،  درخواست می کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند :  که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهیانه ……. ریال در ……. به نشانی …….. کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ….  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ …… ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم.  و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ……. ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  و…، به مبلغ …. ریال نیستم . مراتب بالا را مورد تأئید و گواهی نمایند.                              با تقدیم احترام و سپاس                  نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اینجانبان امضاءکنندگان ذیل،  صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق، و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

  ۱ –                       فرزند         مقیم : تهران،                       امضاء

 ۲ –                        فرزند         مقیم : تهران ،                        امضاء

 ۳ –                        فرزند          مقیم : تهران ،                       امضاء

 ۴ –                       فرزند           مقیم : تهران ،                     امضاء

.

.

.

.

نمونه برگ استشهاد محلی

استشهاد محلی

بدینوسیله از مالکین مجاور یا مطلعین و معتمدین محل که اطلاع کامل دارند        یک قطعه / یک باب             پلاک شماره               فرعی از               اصلی واقع در بخش                                     با حدود مندرج ذیل ملکی

خریداری / مصرفی / موروثی     اینجانب / اینجانبان                    فرزند / فرزندان

می باشد مراتب را گواهی فرمایند.

آدرس دقیق متقاضی                                   امضاء  یا اثر انگشت

حدود مورد تقاضا :

شمال :

شرق :

جنوب :

غرب :

۱ اینجانب                شهرت                    فرزند                شناسنامه شماره                صادره

مراتب فوق را گواهی دارم.                   امضا یا اثر انگشت

۲ – اینجانب                شهرت                    فرزند                شناسنامه شماره                صادره

مراتب فوق را گواهی دارم.                                امضا یا اثر انگشت

۳ – اینجانب                شهرت                    فرزند                شناسنامه شماره                صادره

مراتب فوق را گواهی دارم.                                امضا یا اثر انگشت

۴ – اینجانب                شهرت                    فرزند                شناسنامه شماره                صادره

مراتب فوق را ضمن گواهی امضاء یا اثر انگشت سایر شهود گواهی دارم.                 امضا یا اثر انگشت

فقط صحت امضا یا اثر انگشت که با علامت× مشخص گردیده مورد گواهی است.

                                                                        امضا و مهرسر دفتر

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.