باغبانی و پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه : اموزش طرز کاشت کلم گل

پرورش گل و گیاه : اموزش طرز کاشت کلم گل

کلم گل  :

نام علمی  Brassica oleracea L

طرز کاشت کلم گل

کلم گل را به صورت خام، پخته، سرخ کرده، ترشی و یا شور مورد استفاده قرار میدهند در ۱۰۰ گرم کلم گل تازه حدود ۷۰ میلی گرم ویتامین C، مقداری کاروتین، ویتامین B۱- K –B۲ و املاح معدنی به ویژه پتاسیم وجود دارد کلم گل دارای مقادیری پروتئین و کربوهیدرات نیز است.

شرایط آب و هوایی :

شرایط آب و هوایی شبیه کلم پیچ است به نظر میرسد نقش عامل دما درتولید کلم گل بیش از عوامل فتوپریود و رژیم آبیاری است. کلم گل نیز همانند سایر کلمها گیاه فصل خنک است و نسبت به دمای پایینتر از۴ و بالاتر از ۳۸ درجه سانتیگراد حساس است. دمای مناسب برای این گیاه ۲۷ درجه با طیف حرارتی بین ۷ ـ ۲۹ درجه سانتیگراد است.

رشد و نمو مجموعه خوراکی کلم گل تابع شرایط دما قرار میگیرد. افزایش آن تا مرز ۲۲ درجه سانتیگراد افزایش رشد را در پیدارد. وزن قسمت خوراکی بستگی به ارقام مختلف این گیاه دارد و با افزایش مقدار برگ در گیاه افزایش مییابد.

بنابراین هرگونه اختلالاتی در رشد و نمو برگ طی دوره رشد میتواند بر وزن قسمت خوراکی تأثیر گذارد.رشد و نمو کلم گل پس از بذرپاشی درخزانه طی چهارمرحله زیر انجام میگیرد:

۱. مرحله پرورش نشاء
۲. مرحله رویشی که طی آن رشد و نمو برگها تا دمای ۲۲ درجه سانتی گراد حاصل می گردد.
۳. بهارش که به مرحله رویشی پایان می دهد.
۴. رشد قسمت خوراکی که با افزایش دما تا حدود ۲۲ درجه سانتی گراد سرعت می یابد.

مکانیزاسیون ـ عملیات خاک ورزی ـ کاشت، داشت و برداشت :
کلم گل نسبت به کمبود آب و سله بستن خاک بسیار حساس است از این نظر خاکهای سنگین با مواد آلی کافی که ظرفیت آبی خوبی دارند برای زراعت این گیاه در نظر میگیرند زمینهای آبگیر و یا خشک باعث میشود که قسمت خوراکی آن زودتر ازموعد مقرر تشکیل شودو به علت عدم جذب مواد غذایی کافی، مجموعههای کوچک و تحلیل رفته تولید شود.

برای انواع زودرس خاکهای سبک و یا هوموسی با آب کافی مناسب است. انواع تابستانه و پاییزه را میتوان در خاکهای با تلاقی و رسی نیز کشت نمود.
احتیاجات غذایی کلم گل بسیار زیاد است علاوه بر کود حیوانی می توان نسبت به تنوع واریته و جنس خاک مقادیری حدود ۱۸۰ کیلوگرم ازت، ۹۰ کیلوگرم p۲o۵ و ۲۷۰ کیلوگرم k۲o در هکتار توصیه نمود. کودهای ازته به صورت سرک در ۳ نوبت داده می شود. در مناطقی بابارش زیادکود ازته بیشتری درنظر میگیرند.

در طی دوره رشد و نمو این گیاه علاوه بر وجین و آبیاری ، از آنجایی که در موقع پیدایش گل ، آفتاب رنگ سفید آنرا تیره و یامتمایل به زرد میکند، لذا باید کلم گل را از تابش مستقیم و نور شدید خورشید حفظ کرد . این عمل را سفیدکردن گلکلم مینامند با بستن انتهای برگها به نحوی عمل می شود که گل گیاه بین برگها و دور از تابش مستقیم آفتاب قرارگیرد.

عمل برداشت در چندین مرحله انجام میگیردو معمولاً بین ۲ ـ ۳ بار در هفته است. میزان عملکرد شبیه کلم پیچ است. کلم های تابستانه و پاییزه را میتوان در دمای صفردرجه سانتیگراد و رطوبت نسبی۹۰ درصد بین ۴ تا ۸ هفته انبار کرد

ـ جداشدن گلهای خوراکی از همدیگر و یا به وجود آمدن تعدادی برگ در مجموعه خوراکی، این دو عارضه زمانی بوقوع می پیوندد که دمای محیط بالا باشد ( اواخر تابستان )
ـ زردشدن ( کاراتونوئید ) و بنفششدن ( آنتوسیانین ) کلم گل بستگی به ارقام مختلف متفاوت است و به علت عدم پوشش کافی قسمت خوراکی و در معرض قرار گرفتن آن به نور ایجاد می شود

ـ تشکیل گلهای خوراکی کوچک که براثر اختلالاتی در رشد و نمو برگها حاصل میشود این عارضه زمانی بوجود میآید که از نشاء های بزرگ استفاده شود.
ـ قهوه ای شدن کلم گل پس از برداشت محصول که بر اثر تابش اشعه ماورای بنفش روی آن ایجاد میشود از این نظر نباید پس از برداشت محصول آنها را در مزرعه و بدون پوشش نگهداری کرد زیرا یک تابش ۲ ـ ۳ ساعته میتواند موجب خسارت گردد

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.