باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات : روش کنترل بیماری Exocortis مرکبات

مبارزه با آفات : روش کنترل بیماری Exocortis مرکبات

بیماری Exocortis :

بیماری ویروئیدی است که این بیماری موجب کوتولگی و پوسته پوسته شدن پایه های حساس می شود. مرکبات سه برگچه ای و همچنین لیمو به این بیماری حساس هستند.

بیماری Exocortis

درختان آلوده درجات مختلف کوتولگی را نشان می دهند. و به ندرت کشندگی در درختان اتفاق می افتد و میوه ها از نظر کیفی زیاد تغییر نمی کنند لضل گاهی از این بیماری برای کتوله کردن درختان استفاده می کنند.

 

عامل بیماری Citrus exocortis viroid نام دارد که شامل یک مولکول RNA و ۳۷۱ نوکلئوتید است و تک رشته ای و گرد است.

انتقال آن از طریق پیوند به آسانی صورت می گیرد و بیشتر توسط اندامهای آلوده که علائم را نشان نمی دهند منتقل می شود . درصد انتقال مکانیکی به نو گیاه دهنده و نوع گیاه گیرنده ویروئید و همچنین زخمی شده آوندها دارد.

انتقال توسط بذر و ناقلها گرچه ممکن است صورت بگیرد ولی هنوز گزارش یا آزمایش مورد تاییدی برای آن گزارش نشده است.

این ویروئید هرچند به گیاهان مختلف به طور آزمایشی منتقل شده ولی در طبیعت فقط از روی مرکبات گزارش شده است.

کنترل بیماری Exocortis:

درختانی که برای وجود آلودگی آزمایش نشده اند برای تکثیر استفاده کنیم. جلوگیری از انتشار بیماری با ضدعفونی وسایل هرس با استفاده از هیپوکلریت سدیم.

گرمادرمانی برای این بیماری موثر نیست چون ویروئید می تواند در درجه حرارت بالا نیز رشد کند.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.