باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با افت گیاهان : سم نماتد کش فنامیفوس(نماکور)

مبارزه با افت گیاهان : سم نماتد کش فنامیفوس(نماکور)

فنامیفوس: (fenamiphos)

(Nemacur)

فنامیفوس fenamiphos
فنامیفوس(نماکور) نماتدکش سیستمیک از گروه ترکیبات فسفره آلی

فرمولاسیون سم نماتد کش فنامیفوس(نماکور) http://tehranmall-co.ir/

فرمولاسیون:

نماکور Nemacur     % ۱۰         G
تاریخ ثبت: ۱/۹/۷۸ ثبت موقت تمدید لغایت ۸۷ در باغات چای – ۳/۲/۸۰ ثبت موقت تمدید لغایت ۸۶ در باغات پسته

نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طریق مهار آنزیم استیل کولین استرازدر سیستم عصبی نماتد.

موارد مصرف در ایران:

نماتد ریشه‌گره‌ای در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای.

راهنمای روش مصرف فنامیفوس(نماکور)

راهنمای روش مصرف:

•نماتد ریشه‌گره‌ای در پسته: محلول‌پاشی خاک باغات پسته به نسبت ۱۵ گرم در هر متر مربع.
•نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشی خاک  باغات چای به نسبت ۵ گرم در هر متر مربع.

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  ۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، ۶/۱- ۷/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۰۰۹/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، ۰۰۱/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.