باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات درخت : بیماری پژمردگی درخت ابریشم

مبارزه با آفات درخت : بیماری پژمردگی درخت ابریشم

بیماری پژمردگی درخت ابریشم :

بیماری پژمردگی درخت ابریشم Fusarium oxysporum

عامل بیماری : Fusarium oxysporum

میزبانهای درخت ابریشم یا گیاه حساس :

Albizzia Julibrissin Duraz

علائم بیماری پژمردگی درخت ابریشم:

برگها پژمرده سپس زرد و خشک شده و متوالیاً به سرعت می ریزند، هربار یک شاخه علائم را نشان می دهد تا اینکه تمام درخت می میرد. در مراحل پیشرفته بیماری پوست درخت ممکن است شکاف برداشته و از آن ترشحاتی خارج شود، مرگ درخت معمولاً در انتهای فصل رویشی اتفاق می افتد.

تغییر رنگ داخلی در سطح خارجی پوست شبیه به پژمردگی ورتیسلیومی است و خیلی به آسانی در ریشه و ناحیه طوقه قابل تشخیص است.

بیولوژی:

پاتوژن یک قارچ خاکزی است که از صریق زخمهای روی ریشه یا طوقه وارد گیاه می شود. قارچ در آوندهای چوبی خارجی حرکت کرده با از کار انداختن آوندها موجب تغییر رنگ آنها می شود. هنگامی که تقریباً اغلب آوندهای منتهی به یک شاخه از کار افتاد پژمردگی در آن ظاهر می گردد. با پیشرفت هجوم به سیستم آوندی مرگ کل درخت اتفاق می افتد.

این پاتوژن ممکن است به صورت ساپروفیت در بقایای گیاهی و خاک به طور نامحدود باقی بماند.

کنترل بیماری پژمردگی درخت ابریشم:

استفاده از ارقام مقاوم درخت ابریشم. از کاشت درختان ابریشم در محلی که درخت آلوده به بیماری پژمردگی را خارج نموده ایم باید خودداری کرد مگر اینکه تمام ریشه های آلوده از خاک خارج شوند و یا خاک قبل از کاشت مجدد ضدعفونی گردد.

پژمردگی درخت ابریشم ( گیاه حساس)

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.