باغبانی و پرورش گل و گیاه

افات درخت : سم حشره کش استامی پراید (موسپیلان)

افات درخت : سم حشره کش استامی پراید (موسپیلان)

استامی پراید (موسپیلان ): (acetamiprid)

(Mospilan)

استامی پراید موسپیلان Mospilan acetamiprid

حشره‌ کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تأثیر تماسی و گوارشی  از گروه نیکوتینوئید

فرمولاسیون :

فرمولاسیون سم حشره کش استامی پراید (موسپیلان) http://tehranmall-co.ir/

موسپیلان  Mospilan        w/w %20           SP

Mospilan حشره کش

تاریخ ثبت: ۲۲/۸/۷۹ برای مینوز سیب، ‌تمدید لغایت پایان ۸۵ ؛ ۲۸/۸/۸۰ برای پسیل پسته تمدید لغایت پایان ۸۶ ؛ ۲۸/۹/۸۴ برای کنترل کرم سیب ثبت موقت به مدت ۳ سال

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: اختلال در عمل گیرنده‌های عصبی نیکوتینیک استیل کولین که سبب تأثیر در سیناپس‌های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد .

موارد مصرف در ایران:

مینوز لکه گرد در سیب [۵/۰ در هزار] ، پسیل در پسته [۲۵۰- ۲۰۰ گرم در هزار لیتر آب]  و کرم سیب [۵/۰ در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب]

راهنمای روش مصرف:

۰/۵در هزار برای کنترل مینوز سیب ؛  ۲/۵ – ۲  در هزار (۲۵۰- ۲۰۰ گرم در هزار لیتر آب) برای کنترل پسیل پسته؛ ۰/۵ در هزار برای کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران۲۱۷-۱۴۶میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان۵۰۰۰-۸۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، LC50برای دافنی ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.