اموزش مدار و الکترونیک

اموزش ساخت یک مولد برق ساده با سرنگ+ فیلم

اموزش ساخت یک مولد برق ساده با سرنگ+ فیلم

اموزش ساخت یک مولد برق ساده با سرنگ+ فیلم

اموزش ساخت یک مولد برق ساده با سرنگ+ فیلم

شما میتوانید در یک مطلب دیگر اموزش ساخت یک مولد برق ساده را ببینید اینجا کلیک کنید.

در زیر یک فیلم برای شما تهیه کردیم که با یک سرنگ و امپول پلاستیکی میتوانید یک مولد یا همون ژنراتور مولد و تولید کننده برق بسازید.

هدف آزمایش: ساخت یک مولد برق ساده
مواد و وسایل: لولهٔ پلاستیکی )سرنگ(، سیم مخصوص نازک
لاکی، لامپ کوچک LED ، یک آه نربای کوچک قوی.
روش اجرا:
١ سیم مخصوص را به دور لولهٔ
پلاستیکی آنقدر م یپیچیم تا یک سیم پیچ با
حداقل ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ دور تشکیل شود.

٢ دو سر سیم را به پایانه های LED وصل م یکنیم.
٣ آهن ربا را در لوله )سرنگ( قرار م یدهیم و سر
لوله را م یبندیم.
۴ آهن ربا را با سرعت در لوله حرکت م یدهیم.
آیا لامپ روشن می شود؟ چگونه می توان نور لامپ
را بیشتر کرد؟

پاسخ :

با قطع شدن میدان مغناطیسی جریان برقی ایجاد می شود که می تواند لامپ را روشن کند.

فیلم ساخت یک مولد برق ساده با سرنگ

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.