اموزش حیوانات

آﻣﻮﺯﺵ نشستن به سگ ها (بشین)

آﻣﻮﺯﺵ نشستن به سگ ها (بشین)

ﺁﻣﻮﺯﺵ نشستن به سگ ها (بشین)

ﺁﻣﻮﺯﺵ نشستن به سگ ها (بشین)

این دستور یکی از آسان ترین و مفید ترین دستوراتی است که یک سگ باید بیاموزد مفهوم کلمه بنشین در تربیت سگ به این معنی است که سگ با شنیدن آن می بایست در سمت چپ مربی خود بنشیند در اجرای دستورات سگ عملا به دنبال دستور راه رفتن آموزش توقف و نشستن را نیز دریافت می کند یعنی زمانی که حرکت کردن و راه رفتن پایان یافت سگ نیز به طور خودبخود بنشیند به عبارت دیگر زمانی که راه رفتن تمام شد باید که به سگ بنشین را ارائه کرد.

یکی از راه ها به این صورت است کهﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﻼﺩﻩ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺭﻭ ﮔﺮﺩﻥ سگ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯾﻢ . ﻭ ﯾﮑﻤﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻤﻘﺪﻡ ﺭﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺸﻪ .
ﺧﻮﺏ :
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻃﻨﺎﺏ ﯾﺎ ﻟﯿد ﻗﻼﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﻭﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﺑﺸﯿﻦ ﻭ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ
ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﮓ
) ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﻟﮕﻦ ﺳﮓ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻡ ﺳﮓ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ( ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎﺭﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﮓ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﮓ
ﻧﺸﺴﺖ ﺩﺳﺖ ﺭﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺳﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﻧﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﮓ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮑﻨﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ .

راه دیگراستفاده از تشویقی است :

به این صورت که تشویقی را در دست راست گرفته و اجازه میدهیم سگ در برابرمان قرار گیرد سپس فرمان بشین را صادر کرده و دستمان را به آرامی به طرف صورت سگ می بریم و در حالتی که سگ خود را به عقب بکشد و مجبور به نشستن شود

در این وضعیت تشویقی را در دهان سگ قرار می دهیم.

۳ تا ۴ بار حرکت بالا را تکرار می کنیم و سپس تشویقی را در دست چپ گرفته و و همان دستور را با دست راست به طرف صورت سگ صادر می کنیم پس از انجام عمل نشستن تشویقی را با دست چپ در اختیار سگ قرار می دهیم.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺸﯿﻦ ﺭﻭ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺳﮓ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻪ .
ﺍﮔﻪ ﺳﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﮓ ﯾﻪ ﺩﻭﺭ ۳۶۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﻟﻄﻔﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﯿﺪ . ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻃﻮﻝ ﺑﮑﺸﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
ﺩﺍﺭﻩ .ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻗﻼﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺳﮓ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻭ ﺗﺎ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪﺍﺩﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻪ .
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻩ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﻪ ﺍ

دقت کنید که تکه های تشویقی از یک تا دو بند انگشت بزرگ تر نباشد .

همیشه همراه با دادن تشویقی از کلمه آفرین استفاده کنید.

هیچ گاه زمانی که حوصله ندارید اقدام به آموزش نکنید.

زمان آموزش بین ۱۰ الی ۱۵ دقیقه است و بعد از آن حتما باید به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه با سگ تان بازی کنید تا احساس خوبی داشته باشد.

نوع روش ارایه دستورات را حفظ کنید و فراموش نکنید تا سگتان دچار اشتباه نشود.

پس از یادگیری هر دستور توسط سگتان حداقل هفته ای یکبار یاد آوری لازم است.

ﺁﻣﻮﺯﺵ نشستن به سگ ها

.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.